Đang tải dữ liệu ...
 • Đi chợ thời Covid
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Ô tô, Xe máy
 • Nội, Ngoại thất
 • Thú cưng, Cây cảnh
 • Mẹ & Bé
 • Gia dụng
 • Điện tử, Điện máy
 • Điện thoại, Máy tính bảng
 • Đi chợ Online
 • Nhà đất
 • Tổng hợp
 • Tất cả
Đăng tin mới
Avatar shop: phuongmakeup
Chủ shop: phuongmakeup
Tham gia: 28/06/2009
 • 2 năm

Giới thiệu

THANH PHƯƠNG MAKE UP BEAUTY ACADEMY *** Hãy để đam mê của tôi giúp bạn tỏa sáng *** Địa chỉ : Số 31 Máy Tơ – Ngô Quyền – Hải Phòng - Điện thoại : 0225.6.278 902 – 0936.840833 Webi Click here

31 Máy Tơ - Ngô Quyền - Hải Phòng

Hoạt động gần đây của shop

Trao đổi với shop

Đăng nhập để gửi lời nhắn tới chủ shop
 • shoolacoste e gửi r, n hiện tại dag bị khoá nick r chị ạh, nhung n cứ lên các topic bán hàng của bọn e r phá r spam các kiểu nói bọn e lừa đảo dó chị dể bọn e k bán dc hàng vs n cứ chửi bọn e, nt vào dt dứa e edoaj dánh các kiểu, e bố thí cho n cái 1tr1 đấy nhưng e p? xuống hải phòng xem mặt mui n ntn mà láo qá. dùa e chua từng gặp dứa nào vừa an cuớp vừa la làng nhu con này , n kêu bọn e lừa dảo của n trog khi bọn e có hoá don dàng hoàng, bọn e dã chụp lại ảnh gửi ban quản trị r, vs cả vẫn còn tin nhắn vs luu bút n gửi dứa e e ,4 hôm k thấy hànga lúc e e bảo chua nhận dc hàng thì n kêu quên mất bh gửi dây trog khi mấy hôm trc đây n vẫn lươn khươn gửi cho n hôm nào n cung kêu tí nữa n gửi, đến hôm thứ 4 n vẫn chua gửi, vẫn nói cái giọng luon khuon khất lần , xog n bảo gửi hàng bh dây , lúc tắt máy di thì n nt tráo trở luôn, kiểu lật mặt k thèm gửi luôn dó chị, xog e e lên topic n nói rất tử tế kêu b add njck mình nc, ..... vẫn xung b tớ và k chửi bậy 1 câu nào thì n bắt dầu xồ lên chửi e e là đi là 4`, xog 1 đứa khách của đưa e e vào topic n bảo là khách quen của e e, n là nguời tử tế, bán hàng rất vui vẻ và nhiệt tình chắc sẽ k lừa đảo gì dâu mà n vu ngược lại cho e e, mà e cung chả hiểu e của e n lừa cái gì của con này luôn, bọn e nc vs n rất tử tế, chỉ rõ n k gửi hàng gì hàng gì mà n lại vu ngu?ợc bọn e lừa đảo trog khi chả nói dc e của e n lừa cái gì của n, thấy mọi ng vào bênh đứa e e vì n bán hàng lâu nam trên én mọi ng qas qen n r lên biết n là con ng ntn, thì thấy mọi ng nói nhiều qas n mới xoá mấy cái topic dấy di, xog e vào các topic khác e nói nếu k lừa dảo thì sao p? xoá cái topic kia di thì n k thèm trả lời bên topic n, n sag bên topic e vs dứa e e n chửi bới , n spam bọn e là con 4` con dix, nói chung là chưi nhung là bú buoi` bú dai' gì dó trog khi bọn e chua nói gì bậy bạ vs n. xog n bị khoá njck n lại càng vào topic bọn e spam ác . xog n còn nói câu là bọn e bú buoi` bú dai' gì mấy thằng admin mà bọn n lại khoá njck n mà k khoá njck e, 2` vật, dậi loại n cứ sồn sồn lên nhu 1 con cho' diên, gái di già mồm thì e cho n biết thế nào là già mồm, cho con này hết rang an cháo luôn,giải quyết trên này thì cùng lắm là n chỉ bị khoá njck, n lại lập njck khác lại tiếp tục lừa đáo thì n k sợ dâu, còn n thích doạ dánh e e thì đấy là n thích giải quyết theo kiểu xã hội trc dó chị. nếu bọn e nói n im cái mồm n di thì chắc chỉ gikhoas njck là xog, dây n thích thế thì chiều n vậy, dù sao e cung có mấy ông anh choi cùng duới đấy vs nhà bà chị e mới lấy chok duới dó,vs lại từ hn, xg hp cung chẳng xa xôi j
  23-09-2011 - Trả lời
 • shoolacoste e g?i r, n hi?n t?i dag b? khoá nick r ch? ?h, nhung n c? lên các topic bán hàng c?a b?n e r phá r spam các ki?u nói b?n e l?a ?o dó ch? d? b?n e k bán dc hàng vs n c? ch?i b?n e, nt vào dt d?a e edoaj dánh các ki?u, d? e xu?ng h?i phòng xem m?t mui n ntn mà láo qá. dùa e chua t?ng g?p d?a nào v?a an cu?p v?a la làng nhu con này , n kêu b?n e l?a d?o c?a n trog khi b?n e có hoá don dàng hoàng, b?n e dã ch?p l?i ?nh g?i ban qu?n tr? r, vs c? v?n còn tin nh?n vs luu bút n g?i d?a e e ,4 hôm k th?y hànga lúc e e b?o chua nh?n dc hàng c?a n thì n kêu quên m?t bh g?i dây trog khi m?y hôm trc d?y n v?n luon khuon g?i cho n hôm nào n cung kêu tí n?a n g?i, d?n hôm th? 4 n v?n chua g?i, v?n nói cái gi?ng luon khuon kh?t l?n , xog n b?o g?i hàng bh dây , lúc t?t máy di thì n nt tráo tr? luôn, ki?u l?t m?t k thèm g?i luôn dó ch?, xog e e lên topic n nói r?t t? t? kêu b add njck mình nc, ..... v?n xung b t? và k ch?i b?y 1 câu nào thì n b?t d?u x? lên ch?i e e là di là phò, xog 1 d?a khách c?a d?a e e vào topic n b?o là khách quen c?a e e, n là ngu?i t? t?, bán hàng r?t vui v? và nhi?t tình ch?c s? k l?a d?o gì dâu mà n vu ngu?c l?i cho e e, mà e cung ch? hi?u e c?a e n l?a cái gì c?a con này luôn, b?n e nc vs n r?t t? t?, ch? roc n k g?i hàng gì hàng gì mà n l?i vu ngu?c b?n e l?a d?o trog khi ch? nói dc e c?a e n l?a cái gì c?a n, th?y m?i ng vào bênh d?a e e vì n bán hàng lâu nam trên én m?i ng qas qen n r lên bi?t n là con ng ntn, thì th?y m?i ng nói nhi?u qas n m?i xoá m?y cái topic d?y di, xog e vào các topic khác e nói n?u k l?a d?o thì sao p? xoá cái topic kia di thì n k thèm tr? l?i bên topic n, n sag bên topic e vs d?a e e n ch?i b?i , n spam b?n e là con phò con dix, nói chung là ch?i nhung là bú bu?i bú dái gì dó trog khi b?n e chua nói gì b?y b? vs n. xog n b? khoá njck n l?i càng vào topic b?n e spam ác . xog n còn nói câu là b?n e bú bu?i bú dái gì m?y th?ng admin mà b?n n l?i khoá njck n mà k khoá njck e, 2` v?t, d?i lo?i n c? s?n s?n lên nhu 1 con chó diên, gái di già m?m thì e cho n bi?t th? nào là già m?m, cho con này h?t rang an cháo luôn,gi?i quy?t trên này thì cùng l?m là n ch? b? khoá njck, n l?i l?p njck khác l?i ti?p t?c l?a d?o thì n k s? dâu, còn n thích do? dánh e e thì d?y là n thích gi?i quy?t theo ki?u xã h?i trc dó ch?. n?u b?n e nói n im cái m?m n di thì ch?c ch? gikhoas njck là xog, dây n thích th? thì chi?u n v?y, dù sao e cung có m?y ông anh choi cùng du?i d?y vs nhà bà ch? e m?i l?y chok du?i dó,vs l?i t? hn, xg hp cung ch?ng xa xôi j
  23-09-2011 - Trả lời
 • shoolacoste n bị khoá njck r đấy chị, bọn e gửi hoá đơn cho bqt r
  23-09-2011 - Trả lời
 • shoolacoste ok, tks chị nhiều ạh, e cám ơn chị
  22-09-2011 - Trả lời
 • shoolacoste e đọc phản hồi chị trên én , thấy chị quen vs ng bán hàng ở njck shopquanao_teen , chị cho e biết là njck đó thức chất của ai bán đc k chị, vì njck đó đổi đồ vs njck đứa e e mà nhận đc đồ thì tắt máy, mất tăm mất tích luôn, h lại nói là đứa e e n lừa đảo. chị cho e xin thông tin chi tiết về cái ng ơt njck đấy chị nhé, và giúp e tìm hiểu địa chỉ và chính xác huyền hay hiền thực hiện cái giao dịch đổi đồ vs đứa e e,giá trị n chỉ rơi vào tầm 1tr hơn 1tr thôi nhưng làm ăn như thế thực chất rất là bực mình. e có ng nhà ở hải phòng lên muốn hỏi trc để ng nhà e qa để tránh nhầm lẫn, lại oan cho người ko làm. chị giúp e chị nhé, tks chị.
  21-09-2011 - Trả lời
Trang 1 Trang 2
Xem thêm