Quay lại

Top 10 bộ sưu tập Áo sơ mi Nữ Hàn Quốc, các thương hiệu uy tín, made in Korea

  • 1592692
  • 16:43 30/03/13 Hà Nội
  • 64748

Top 10 bộ sưu tập Áo sơ mi Nữ Hàn Quốc, các thương hiệu uy tín, made in Korea! (PHẦN 1)

https://www.facebook.com/CaoCap24h.vn


Xem chi tiết tại Link:

https://caocap24h.vn/ao-so-mi-nu

Ảnh số 100: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240912 - Giá: 1.830.000Ảnh số 99: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240912 - Giá: 1.830.000Ảnh số 98: Áo kiểu nữ Hàn Quốc 240911 - Giá: 1.110.000Ảnh số 97: Áo kiểu nữ Hàn Quốc 240911 - Giá: 1.110.000Ảnh số 96: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240910 - Giá: 1.320.000Ảnh số 95: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240910 - Giá: 1.320.000Ảnh số 94: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240910 - Giá: 1.320.000Ảnh số 93: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170909 - Giá: 1.570.000Ảnh số 92: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170909 - Giá: 1.570.000Ảnh số 91: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170908 - Giá: 1.580.000Ảnh số 90: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170908 - Giá: 1.580.000Ảnh số 89: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170907 - Giá: 1.150.000Ảnh số 88: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170907 - Giá: 1.150.000Ảnh số 87: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170906 - Giá: 1.200.000Ảnh số 86: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170906 - Giá: 1.200.000Ảnh số 85: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170905 - Giá: 1.850.000Ảnh số 84: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170905 - Giá: 1.850.000Ảnh số 83: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170904Ảnh số 82: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170904 - Giá: 1.590.000Ảnh số 81: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170904 - Giá: 1.590.000Ảnh số 80: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170903 - Giá: 1.650.000Ảnh số 79: Sơ mi nữ Hàn Quốc 170903 - Giá: 1.650.000Ảnh số 78: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110919 - Giá: 1.810.000Ảnh số 77: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110919 - Giá: 1.810.000Ảnh số 76: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110918 - Giá: 1.500.000Ảnh số 75: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110918 - Giá: 1.500.000Ảnh số 73: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110917 - Giá: 1.760.000Ảnh số 72: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110917 - Giá: 1.760.000Ảnh số 71: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110916 - Giá: 1.590.000Ảnh số 70: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110916 - Giá: 1.590.000Ảnh số 69: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110915 - Giá: 1.670.000Ảnh số 68: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110915 - Giá: 1.670.000Ảnh số 67: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110914 - Giá: 1.500.000Ảnh số 66: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110914 - Giá: 1.500.000Ảnh số 65: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110913 - Giá: 1.670.000Ảnh số 64: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110913 - Giá: 1.670.000Ảnh số 63: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110913 - Giá: 1.670.000Ảnh số 62: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110912 - Giá: 1.550.000Ảnh số 61: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110912 - Giá: 1.550.000Ảnh số 60: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110911 - Giá: 1.280.000Ảnh số 59: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110911 - Giá: 1.280.000Ảnh số 58: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080914 - Giá: 1.650.000Ảnh số 57: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080914 - Giá: 1.650.000Ảnh số 56: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080913Ảnh số 55: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080913 - Giá: 1.430.000Ảnh số 54: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080913 - Giá: 1.430.000Ảnh số 53: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080912 - Giá: 1.620.000Ảnh số 52: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080912 - Giá: 1.620.000Ảnh số 51: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080911 - Giá: 1.670.000Ảnh số 50: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080911 - Giá: 1.670.000Ảnh số 49: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080910 - Giá: 1.670.000Ảnh số 48: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080910 - Giá: 1.670.000Ảnh số 47: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080910 - Giá: 1.670.000Ảnh số 46: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080910 - Giá: 1.670.000Ảnh số 45: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080909 - Giá: 1.650.000Ảnh số 44: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080909 - Giá: 1.650.000Ảnh số 43: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080908 - Giá: 1.500.000Ảnh số 42: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080908 - Giá: 1.500.000Ảnh số 41: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080907 - Giá: 1.500.000Ảnh số 40: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080907 - Giá: 1.500.000Ảnh số 39: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080906 - Giá: 1.540.000Ảnh số 38: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080906 - Giá: 1.540.000Ảnh số 37: Sơ mi nữ Hàn Quốc 080906 - Giá: 1.540.000Ảnh số 36: Áo kiểu nữ Hàn Quốc 030910 - Giá: 1.360.000Ảnh số 35: Áo kiểu nữ Hàn Quốc 030910 - Giá: 1.360.000Ảnh số 34: Sơ mi nữ Hàn Quốc 030909 - Giá: 1.520.000Ảnh số 33: Sơ mi nữ Hàn Quốc 030909 - Giá: 1.520.000Ảnh số 32: Sơ mi nữ Hàn Quốc 030908 - Giá: 1.670.000Ảnh số 31: Sơ mi nữ Hàn Quốc 030908 - Giá: 1.670.000Ảnh số 30: Sơ mi nữ Hàn Quốc 030907 - Giá: 1.650.000Ảnh số 29: Sơ mi nữ Hàn Quốc 030907 - Giá: 1.650.000Ảnh số 28: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010911 - Giá: 1.410.000Ảnh số 27: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010911 - Giá: 1.410.000Ảnh số 26: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010910 - Giá: 1.450.000Ảnh số 25: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010910 - Giá: 1.450.000Ảnh số 24: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010909 - Giá: 1.410.000Ảnh số 23: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010909 - Giá: 1.410.000Ảnh số 22: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010909 - Giá: 1.410.000Ảnh số 21: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010909 - Giá: 1.410.000Ảnh số 20: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010908 - Giá: 1.270.000Ảnh số 19: Sơ mi nữ Hàn Quốc 010908 - Giá: 1.270.000Ảnh số 18: Sơ mi nữ Hàn Quốc 290835 - Giá: 1.330.000Ảnh số 17: Sơ mi nữ Hàn Quốc 290835 - Giá: 1.330.000Ảnh số 16: Sơ mi nữ Hàn Quốc 290834 - Giá: 1.520.000Ảnh số 15: Sơ mi nữ Hàn Quốc 290834 - Giá: 1.520.000Ảnh số 14: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260811 - Giá: 1.500.000Ảnh số 13: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260811 - Giá: 1.500.000Ảnh số 12: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260810 - Giá: 1.580.000Ảnh số 11: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260810 - Giá: 1.580.000Ảnh số 10: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260809 - Giá: 1.590.000Ảnh số 9: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260809 - Giá: 1.590.000Ảnh số 8: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260808 - Giá: 1.800.000Ảnh số 7: Sơ mi nữ Hàn Quốc 260808 - Giá: 1.800.000Ảnh số 6: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240805 - Giá: 1.280.000Ảnh số 5: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240805 - Giá: 1.280.000Ảnh số 5: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240805 - Giá: 1.280.000Ảnh số 4: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240804 - Giá: 1.240.000Ảnh số 3: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240803 - Giá: 1.210.000Ảnh số 2: Sơ mi nữ Hàn Quốc 240802 - Giá: 1.250.000Ảnh số 1: Sơ mi nữ Hàn Quốc 110919 - Giá: 1.810.000


Xem phần 2: Áo sơ mi nữ Hàn Quốc hiệu Codishe

Xem phần 3: Áo sơ mi nữ Hàn Quốc hiệu Oran

Xem phần 4: Áo sơ mi nữ Hàn Quốc hiệu Flower

Link liên tục được cập nhật hàng ngày Top 10 những mẫu Áo sơ mi nữ mới của các thương hiệu uy tín tại Hàn Quốc. Mời các bạn thường xuyên ghé thăm và ủng hộ Shop CaoCap24h.

Website: http://CaoCap24h.com
Uy tín - Chất lượng - Thương hiệu

CaoCap24h - Miễn phí giao hàng Toàn Quốc!
Bán buôn Bán lẻ
Thời trang Hàn Quốc

Cam kết sản phẩm chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc!

Bộ sưu tập Áo sơ mi Nữ đa phong cách made in Korea, được thiết kế bởi hãng thời trang uy tín của Hàn Quốc như Dressroom, Berry, Dint,an, Luxury, Jooen, Shinn, Mayddle, Codishe, Lusida, Aka, Ode, Fiona, Gumzzi, Slinky, Gmarket ... là sự kết hợp giữa phong cách cổ điển trang nhã, phong cách hiện đại trẻ trung và sự sáng tạo đầy cá tính.

Đến với Top 10 Bộ sưu tập Áo sơ mi nữ Hàn Quốc, quý khách còn thỏa sức lựa chọn sản phẩm theo từng mẫu mix đồ của người mẫu. Bất kỳ sản phẩm nào bạn thấy trong hình chụp như quần jean, quần âu, chân váy, túi xách, trang sức phụ kiện đi kèm,... CaoCap24h sẽ đặt mua theo yêu cầu quý khách và giao trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn!

 

Link sản phẩm khác của shop CaoCap24h

- Áo sơ mi nữ Hàn Quốc

- Áo len nữ Hàn Quốc

- Váy liền thân Hàn Quốc

- Áo khoác nữ Hàn Quốc

- Áo Vest nữ Hàn Quốc

- Quần nữ Hàn Quốc

- Giày cao gót Hàn Quốc

- Boots nữ Hàn Quốc

- Sandal nữ Hàn Quốc

- Váy dự tiệc Hàn Quốc

- Giầy da Nam Hàn Quốc

Liên hệ:
Kiên Trung
Mobile: 0904017379 - Tel: 043 919 1616
Email: CaoCap24h.com@gmail.com - YM: Caocap24h

Hà Nội: Số 126/2 Xuân Đỉnh, Hà Nội.
Hồ Chí Minh: Số 123 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình.
Vũng Tàu: TT Thương mại, số 36 Nguyễn Thái Học, Phường 7.

https://www.facebook.com/caocap24h.vn

Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
1.810.000
Vào shop caocap24h để xem thêm sản phẩm