Đang tải dữ liệu ...
 • Xe hơi
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Nội, Ngoại thất
 • Mẹ & Bé
 • Gia Dụng
 • Điện máy
 • Dịch vụ, Giải trí
 • Đi chợ Online
 • Ô tô, Xe máy
 • Nhà đất
 • Tổng hợp
 • Tất cả
Đăng tin mới
Toàn Quốc
 • Hỗ trợ

  Dành cho khách hàng: Để mua sản phẩm bạn vui lòng liên hệ theo số điện thoại trong tin đăng của các shop.

  Dành cho chủ shop:

  Hỗ trợ trực tuyến:

  Kia Cerato Forte, Cerato Koup 2 cửa nhập khẩu nguyên chiếc giao xe ngay

  ID tin: 652104 Gửi lúc: 08:54, 28/04 - Bà Rịa - Vũng Tàu Đã xem: 883 Phản hồi: 1

  Liên hệ mua hàng tại shop

  tomy2009
  • 0933805839
  Đánh giá Shop

  Chưa có đánh giá

  Trung bình: 0

  • 1.0
  • 2.0
  • 3.0
  • 4.0
  • 5.0
   

  Bạn chưa đánh giá

  CERATO (FORTE) nhaäp khaåu nguyeân chieác töø Haøn Quoác, mới 100%

  THOÂNG SOÁ

  · Ñoäng cô xaêng, 04 xylanh theá heä môùi (Gamma) hieän ñaïi vaø tieát kieäm nhieân lieäu.

  · Dung tích xylanh: 1,6 lít. Coâng suaát cöïc ñaïi: 124ps/91,2KW@6,300rpm.

  · Kích thöôùc toång theå (daøi x roäng x cao): 4.530 x 1.775 x 1.460 mm. Chieàu daøi cô sôû: 2.650mm

  · Soá saøn 05 caáp hoaëc soá töï ñoäng 04 caáp.

  · Côõ loáp : 205/55R16 hoaëc 215/45R17.

  · Heä thoáng an toaøn: 01 tuùi khí laùi xe, thaéng ABS.

  · Heä thoáng laùi: Trôï löïc, gaät guø.

  · Soá choã ngoài: 05 choã.

  CAÙC TRANG BÒ KEØM THEO XE

  · Chaén buøn, ñeøn söông muø tröôùc

  · Khoaù môû cöûa trung taâm ñieàu khieån töø xa.

  · Tay laùi tích hôïp caùc phím chöùc naêng vaø phím ñieàu khieån aâm thanh.

  · Heä thoáng aâm thanh Radio – CD – MP3, 06 loa, keát noái vôùi Aux/USB/Ipod.

  · Baûng ñoàng hoà ñieän töû hieån thò ña thoâng tin ñöôïc saép seáp ñoái xöùng giuùp ngöôøi laùi deã daøng quan saùt

  · Kính chieáu haäu ngoaøi coù tích hôïp ñeøn baùo reõ.

  · Maët galaêng vaø tay naém cöûa maï croâm.

  · Gheá baèng næ cao caáp. Baêng gheá sau gaäp ñöôïc 60:40

  · Khoang haønh lyù roäng coù theå mang nhieàu ñoà.

  · Taám che naéng ñöôïc tích hôïp göông trang ñieåm.

  · Hoäc ñöïng maét kính vaø ñeøn ñoïc saùch ñöôïc thieát keá gaàn caïnh nhau vöøa taàm tay vaø thuaän tieän.

  · Maâm ñuùc hôïp kim nhoâm 17 inches.

  · Heä thoáng baùo troâm vaø choáng troäm.

  * Đặc biệt Kia Cerato Koup (2 cửa) : 654000000 VNĐ (có 5 màu lựa chọn: Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc, và Đen)

  Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
  ...
  tomy2009
  • 0933805839
  Đánh giá Shop

  Chưa có đánh giá

  Trung bình: 0

  • 1.0
  • 2.0
  • 3.0
  • 4.0
  • 5.0
   

  Bạn chưa đánh giá

  Ô tô, Xe máy
   Giá bán: 540.000.000 VNĐ
  Vào shop tomy2009 để xem thêm sản phẩm
  Các tin bạn đã xem