Đang tải dữ liệu ...
 • Xe hơi
 • Thời trang, Phụ kiện
 • Nội, Ngoại thất
 • Mẹ & Bé
 • Gia Dụng
 • Điện máy
 • Dịch vụ, Giải trí
 • Đi chợ Online
 • Ô tô, Xe máy
 • Nhà đất
 • Tổng hợp
 • Tất cả
Đăng tin mới
Toàn Quốc
 • Hỗ trợ

  Dành cho khách hàng: Để mua sản phẩm bạn vui lòng liên hệ theo số điện thoại trong tin đăng của các shop.

  Dành cho chủ shop:

  Hỗ trợ trực tuyến:

  Kia Cerato Forte, Cerato Koup 2 cửa nhập khẩu nguyên chiếc giao xe ngay

  ID tin: 652104 Gửi lúc: 08:54, 28/04 - Bà Rịa - Vũng Tàu Đã xem: 884 Phản hồi: 1

  Liên hệ mua hàng tại shop

  tomy2009
  • 0933805839
  Đánh giá Shop

  Chưa có đánh giá

  Trung bình: 0

  • 1.0
  • 2.0
  • 3.0
  • 4.0
  • 5.0
   

  Bạn chưa đánh giá

  Thông báo

  Từ ngày 23/04/2015, Én Bạc sẽ chính thức tiến hành thay đổi giao diện mới của mục Xe hơi, Xe bán tải, Xe khách - chuyên dụng, Xe tải - đầu kéo. Vì vậy, bạn cần vào sửa lại tin đăng theo Hướng dẫn
  và để nhận Chương trình khuyến mãi đi kèm

  CERATO (FORTE) nhaäp khaåu nguyeân chieác töø Haøn Quoác, mới 100%

  THOÂNG SOÁ

  · Ñoäng cô xaêng, 04 xylanh theá heä môùi (Gamma) hieän ñaïi vaø tieát kieäm nhieân lieäu.

  · Dung tích xylanh: 1,6 lít. Coâng suaát cöïc ñaïi: 124ps/91,2KW@6,300rpm.

  · Kích thöôùc toång theå (daøi x roäng x cao): 4.530 x 1.775 x 1.460 mm. Chieàu daøi cô sôû: 2.650mm

  · Soá saøn 05 caáp hoaëc soá töï ñoäng 04 caáp.

  · Côõ loáp : 205/55R16 hoaëc 215/45R17.

  · Heä thoáng an toaøn: 01 tuùi khí laùi xe, thaéng ABS.

  · Heä thoáng laùi: Trôï löïc, gaät guø.

  · Soá choã ngoài: 05 choã.

  CAÙC TRANG BÒ KEØM THEO XE

  · Chaén buøn, ñeøn söông muø tröôùc

  · Khoaù môû cöûa trung taâm ñieàu khieån töø xa.

  · Tay laùi tích hôïp caùc phím chöùc naêng vaø phím ñieàu khieån aâm thanh.

  · Heä thoáng aâm thanh Radio – CD – MP3, 06 loa, keát noái vôùi Aux/USB/Ipod.

  · Baûng ñoàng hoà ñieän töû hieån thò ña thoâng tin ñöôïc saép seáp ñoái xöùng giuùp ngöôøi laùi deã daøng quan saùt

  · Kính chieáu haäu ngoaøi coù tích hôïp ñeøn baùo reõ.

  · Maët galaêng vaø tay naém cöûa maï croâm.

  · Gheá baèng næ cao caáp. Baêng gheá sau gaäp ñöôïc 60:40

  · Khoang haønh lyù roäng coù theå mang nhieàu ñoà.

  · Taám che naéng ñöôïc tích hôïp göông trang ñieåm.

  · Hoäc ñöïng maét kính vaø ñeøn ñoïc saùch ñöôïc thieát keá gaàn caïnh nhau vöøa taàm tay vaø thuaän tieän.

  · Maâm ñuùc hôïp kim nhoâm 17 inches.

  · Heä thoáng baùo troâm vaø choáng troäm.

  * Đặc biệt Kia Cerato Koup (2 cửa) : 654000000 VNĐ (có 5 màu lựa chọn: Đỏ, Trắng, Xanh, Bạc, và Đen)

  Like ÉnBạc để tiếp cận nhiều sản phẩm tuyệt đẹp mỗi ngày
  ...
  tomy2009
  • 0933805839
  Đánh giá Shop

  Chưa có đánh giá

  Trung bình: 0

  • 1.0
  • 2.0
  • 3.0
  • 4.0
  • 5.0
   

  Bạn chưa đánh giá

  Ô tô, Xe máy
   Giá bán: 540.000.000 VNĐ
  Vào shop tomy2009 để xem thêm sản phẩm
  Các tin bạn đã xem